فروش کتاب آنلاین | فروشگاه اینترنتی کتاب شهرکرد اصفهان

فروش کتاب آنلاین | فروشگاه اینترنتی کتاب شهرکرد اصفهان

فروشگاه اینترنتی کتاب شهرکرد فروش کتاب آنلاین در اصفهان فروشگاه اینترنتی کتاب شهرکرد فروش کتاب آنلاین در اصفهان

آمار سایت

نظرسنجی سایت

مشکلات درزمینه خرید/قبل ازارسال هرگونه پیام قسمت راهنمای خرید را مطالعه فرمایید

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1831
  • بازدید دیروز : 2721
  • بازدید کل : 1460472

دانلود رایگان کتاب سال های ابری با فرمت pdf


معرفی کتاب:(سال های ابری)

(سال های ابری)رماانی اثرر علی‌اشرف دررویشیان نویسنده معاصرر کررد اایراان ااست. ااین رماان درر ساال ۱۳۷۰ خورشیدی ااز سوی نشر اسپرک درر چهاار مجلد منتشرر شده‌ااست.(سال های ابری)

دااستاان
قهرماان اصلی دااستان شرریف دااوریشه، پسرربچه‌اای سه، چهاار ساله ااست که درر خاانوادهٔ فقیر، سنتی و خررافاتی ززندگی می‌کند و ررمان تاا حدود چهل سالگی وی راا رواایت می‌کند. شریف دااوریشه فرززند ااول خانوااده ااست که ررواایت خود راا ااز تولد فرزند سوم خانوااده و تلاش ماادرش درر به دنیاا آاوردن وی آغااز می‌کند. شرریف به تدریج باا مشااهدهٔ ظلم و ستمی که برر اطراافیان و جاامعه‌ااش واارد می‌شود، و تحت تأثیر «آقا مرتضی» و داایی‌ااش به فردی اانقلابی تبدیل می‌شود و باا حکومت محمدرضا پهلوی به مباارزه بررمی‌خیززد. شرریف باا سختی به تحصیل می‌پردااززد و واارد دانشسراای عالی می‌شود و پس به عنواان معلم به رروستاهاای گیلانغررب می‌ررود.(سال های ابری) درر آانجا درر براابر بی‌عداالتی و ستمی که برر روستاییان کرد روا دااشته می‌شود، به ااعتراض بررمی‌خیزد و همین منجرر به ززندانی شدن وی می‌شود. وی چندین باار به ززندان می‌اافتد و به طورر موقت آزااد می‌شود. پاایان‌بندی داستان درر آبان ۱۳۵۷ و آزادی ززندانیان سیاسی که شرریف نیزز درر دااخل آن‌هااست رقم می‌خوررد.(سال های ابری) ااین ااثر، دررونمایه‌ای سیاسی داارد و درر عین حال رمانی ااجتماعی ااست.[۱] ساال‌های اابری همچنین ااتوبیوگرافی علی‌ااشرف درویشیان نیزز به‌شماار می‌آاید.(سال های ابری)

مولف:علی اشرف درویشیان

زبان:فارسی

تعداد صفحات:1632

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دریافت فایل

  انتشار : ۷ فروردین ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 9

چنانچه اثری متعلق به شما است وخواهان حذف آن هستید درخواست خود را مبنی برحذف اثر اعلام کنید.قطعا مبالغ تمامی فروشهای اثرشما برایتان عودت خواهدشد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما